Get the CD Now!

Online Books

The Greek for the Ahkmim fragment of the Gospel of Peter is transcribed from H. B. Swete's The Apocryphal Gospel of Peter: The Greek Text of the Newly Discovered Fragment (London: Macmillan and Co. 1892).

Please compare this edition with the Greek Text from Bouriant.


[KATA PETRON]

. . . twn de Ioudaiwn oudeiV eniyato taV ceiraV, oude HrwdhV oud eiV twn kritwn autou, kai twn boulhqentwn niyasqai. anesth PeilatoV, kai tote keleuei HrwdhV o basileuV paralhmfqhnai ton kurion, eipwn autoiV oti Osa ekeleusa umin poihsai autw, poinsate. Hkei de ekei Iwshf o filoV Peilatou kai tou kuriou, kai eidwV oti stauriskein auton mellousin, hlqen proV ton Peilaton kai hthse to swma tou kuriou proV tafhn. kai o PeilatoV pemyaV proV Hrwdhn hthsen autou to swma, kai o HrwdhV efh adelfe Peilate, ei kai mh tiV auton hthkei hmeiV auton eqaptomen, epei kai sabbaton epifwskai gegraptai gar en tw nomw hlion mh dunai epi pefoneumenw pro miaV twn azumwn - thV eopthV autwn.

oi de labonteV ton kurion wqoun auton trecontes, kai elegon Euromen ton uion tau qeou, exousian autou eschkoteV. kai porfuran auton perieballon, kai ekaqisan auton epi kaqedran krisewV, legonteV DikaiwV krine, basileu tou Israhl. kai tiV autwn enegkwn stefanon akanqinon eqhken epi thV kefalhV tou kuriou kai eteroi estwteV eneptuon autou taiV oyesi, kai alloi taV siagonaV autou erapisan. eteroi kalamw enusson auton, kai tineV auton emastizon legonteV Tauth th timh timhswmen ton uion tou qeou.

Kai hnegkon duo kakourgouV, kai estaurwsan ana meson autwn ton kurion autoV de esiwpa, wV mhdena ponon ecwn. kai ote ewrqwsan ton stauron epegrayan oti ogtoc ectin o bacileyc toy icpahl. kai teqeikoteV ta endumata euprosqen autou diemerisanto, kai lacmon ebalon ep autoiV. eiV de tiV ton kakourgwn ekeinwn wneidisen autouV legwn HmeiV dia ta kaka a epoihsamen outw peponqamen, outoV de swthr genomenoV twn anqrwpwn. ti hdikhsen umaV; kai aganakthsanteV ep autw ekeleusan ina mh skelokophqh, opwV basanizomenoV apoqanoi.

Hn de meshmbria, kai skotoV katesce pasan thn Ioudaian. kai eqorubounto, kai hgwnisan [gar] autoiV hlion mh dunai epi pefoneumenw. kai tiV autwn eipen Potisate auton colhn meta oxouV. kai kerasanteV epotisan. kai eplhrwsan panta, kai eteleiwsan kata thV kefalhV autwn ta amarthmata. perihrconto de polloi meta lucnwn, nomizonteV oti nux estin. [tineV de] epesanto. Kai o kurioV anebonse legwn H dynamic moy, h dynamic, kateleiyac me kai eipwn anelhfqh kai autoV. [kai enathV] wraV dieragh to katapetasma tou naou thV Ierousalhm eiV duo. kai tote apespasan touV hlouV apo twn ceirwn tou kuriou, kai eqhkan auton epi ths ghV. kai h gh pasa eseisqh kai foboV megaV egeneto. tote hlioV elamye kai eurhqh wra enath. ecarhsan de oi Ioudaioi kai dedwkasi tw Iwshf to swma autou ina auto qayh, epeidh qeasamenoV hn osa agaqa epoihsen. labwn de ton kurion elouse kai eilhse sindoni kai eishgagen eis idion tafon kaloumenon Khpon Iwshf.

Tote oi Ioudaioi kai oi presbuteroi kai oi iereiV, idontes oion kakon eautoiV epoihsan, hrxanto koptesqai kai legein Ouai taiV amartiaiV hmwn hggisen h krisiV kai to teloV Ierousalhm. egw de meta twn etairwn mou elupoumhn, kai tetrwmenoi kata dianoian ekrubomeqa. ezhtoumeqa gar up autwn wV kakourgoi kai wV ton naon qelonteV emprhsai. epi de toutoiV pasin enhsteuomen, kai ekaqezomeqa penqounteV kai klaionteV nuktoV kai hmeraV ewV tou sabbatou. Cunacqentes de oi grammateiV kai farisaioi kai presbuteroi pros allhlouV, akousanteV oti o laoV apaV gogguzei kai koptetai ta sthqh legonteV oti Ei tw qanatw autou tauta ta megista shmeia gegonen, idete oti poson dikaioV estin efobhqhsan oi presbuteroi, kai hlqon proV Peilaton deomenoi autou kai legonteV ParadoV hmin stratiwtaV, ina fulaxw[men] to mnhma autou epi treiV hmeraV, mhpote elqonteV oi paqhtai autou kleywsin auton kai upolabh o laoV oti ek nekrwn anesth, kai poihswsin hmin kaka. o de PeilatoV paradedwken autoiV Petrwnion ton kenturiwna meta stratiwtwn fulassein ton tafon. kai sun autoiV hlqon presbuteroi kai grammateiV epi to mnhma, kai kulisanteV liqon megan kata tou kenturiwnoV kai twn stratiwtwn omou panteV oi onteV ekei eqhkan epi th qura tou mnhmatoV, kai epecrisan epta sfragidaV, kai skhnhn ekei phxanteV efulaxan. prwiaV de, epifwskontoV tou sabbatou, hlqen ocloV apo Ierousalhm kai thV pericwrou ina idwsi to mnhmeion esfragismenon.

Th de nukti h epefwsken h kuriakh, fulassontwn twn stratiwtwn ana duo duo kata frouran, megalh, fwnh egeneto en tw ouranw kai eidon anoicqentaV touV ouranouV kai duo andraV katelqontaV ekeiqe, polu feggoV econtaV kai epistantaV tw tafw. o de liqoV ekeinoV o beblhmenoV epi th qura af eautou kulisqeiV epecwrhse para meroV, kai o tafoV hnoigh kai amfoteroi oi neaniskoi eishlqon. idonteV oun oi stratiwtai ekeinoi exelqontaV apo tou tafou treiV andraV, kai touV duo ton ena uporqountaV, kai stauron akolouqounta autoiV kai twn men duo thn kefalhn cwrousan mecri tou ouranou, thn de ceira tou [uporqou]menou up autwn uperbainousan touV ouranouV. kai fwnhV hkouon ek twn ouranwn legoushV EkhruxaV toiV koimwmenoiV kai upakoh hkoueto apo tou staurou to Nai. Cuneskeptonto oun allhloiV ekeinoi apelqein kai enfanisai tauta tw Peilatw. kai eti dianooumenwn autwn fainontai palin anoicqenteV oi ouranoi kai anqrwpoV tiV katelqwn kai eiselqwn eiV to mnhma. tauta idonteV oi peri ton kenturiwna nuktoV espeusan proV Peilaton, afenteV ton tafon on efulasson, kai exhghsanto panta aper eidon, apaniwnteV megalwV kai legonteV AlhqwV uioV hn qeou. apokriqeiV o PeilatoV efh Egw kaqareuw tou aimatoV tou uiou tou qeou, umin de touto edoxen. eita proselqonteV panteV edeonto autou kai parekaloun keleusai tw kenturiwni kai toiV stratiwtaiV mhden eipein a eidon. sumferei gar, fasin, hmin oflhsai megisthn amartian emprosqen tou qeou, kai mh empesein eiV ceiraV tou laou twn Ioudaiwn kai liqasqhnai. ekeleusen oun o PeilatoV tw kenturiwni kai toiV stratiwtaiV mhden eipein.

Orqrou de thV kuriakhV Mariam h Magdalhnh, maqhtria tou kuriou, foboumenh dia touV IoudaiouV, epeidh eflegonto upo thV orghV, ouk epoihsen epi tw mnhmati tou kuriou a eiwqesan poiein ai gunaikeV epi toiV apoqnhskousi kai toiV agapwmenoiV autaiV. labousa meq eauthV taV filaV hlqe epi to mnhmeion opou hn teqeiV. kai efobounto mh idwsin autaV oi Ioudaioi, kai elegon Ei kai mh en ekeinh th hmera h estaurwqh edunhqhmen klausai kai koyasqai, kai nun epi tou mnhmatoV autou poihswmen tauta. tiV de apokulisei hmin kai ton liqon ton teqenta epi thV quraV tou mnhmeiou, ina eiselqousai parakaqesqwmen autw kai poinswmen ta ofeilomena; megaV gar hn o liqoV, kai foboumeqa mh tiV hmaV idh. kai ei mh dunameqa, kan epi thV quraV balwmen a feromen eiV mnhmosunhn autou, klausomen kai koyomeqa ewV elqwmen eiV ton oikon hmwn. Kai apelqousai euron ton tafon hnew gmenon kai proselqousai parekuyan ekei, kai orwsin ekei tina neaniskon kaqezomenon mesw tou tafou, wraion kai peribeblhmenon stolhn lamprotathn ostiV efh autaiV Ti hlqate; tina zhteite; mh ton staurwqenta ekeinon; anesth kai aphlqen ei de mh pisteuete, parakuyate kai idate ton topon enqa ekeito, oti ouk estin; anesth gar kai aphlqen ekei oqen apestalh. tote ai gunaikeV fobhqeisai efugon hn de teleutaia hmera twn azumwn, kai polloi tineV exhrconto, upostrefonteV eiV touV oikouV autwn thV eorthV pausamenhV.

HmeiV de oi dwdeka maqhtai tou kuriou eklaiomen kai elupoumeqa, kai ekastoV lupoumenoV dia to sumban aphllagh eiV ton oikon autou. egw de Cimwn PetroV kai AndreaV o adelfoV mou labonteV hmwn ta lina aphlqamen eiV thn qalassan kai hn sun hmin LeueiV tou Alfaiou, on KurioV . . .


Go to the Chronological List of all Early Christian Writings

Please buy the CD to support the site, view it without ads, and get bonus stuff!

Early Christian Writings is copyright © Peter Kirby <E-Mail>.

Get the CD Now!
MLA
Style

Kirby, Peter. "The Gospel of Peter - Patristic References." Early Christian Writings. <http://www.earlychristianwritings.com/peter-references.html>.